Yhtymähallitus, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Minun toimiva arkeni kotona asumista tukevien palveluiden linjaus

KEUDno-2019-1964

Valmistelija

  • Minna Koivumäki, kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö, minna.koivumaki@keusote.fi

Perustelut

Kuntayhtymässä on hyvin erilaisia käytänteitä kotona asumisen tukipalveluissa ja niiden järjestämistavoissa sekä myöntämisperusteissa. Tukipalvelujen linjauksia tarvitaan, jotta palvelut varmistetaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Osassa kunnista on vielä esim. ateriapalvelut ja kauppakassipalvelut kunnan tuottamana ja subventoimana palveluna. Osa kunnista taas edellyttää asiakkaan ja palveluntuottajan välistä suoraa sopimusta palveluista ja näin myös asiakkaan valinnanmahdollisuus toteutuu.

Kotona asumisen tukipalveluihin kuuluvat mm. sosiaalihuoltolain 19 § mukaiset kotipalvelut ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalvelut sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Näiden lisäksi kuntayhtymässä halutaan tarkastella kotona asumisen tukemista laaja-alaisempana ja kokonaisvaltaisempana kokonaisuutena, joissa on huomioitu eri asukas-ryhmien ja erilaisten elämäntilanteiden monipuolinen tukeminen ja palvelujen monipuolisuus.

Lähtökohtaisesti kotiin annettavat tukipalvelut toteutuvat useamman toimijan yhteistyönä. Osa kuntayhtymän alueen asukkaiden tuen ja palvelujen tarpeista ovat sellaisia, että niihin vastaavat luontevimmin omaiset, läheiset ja vapaaehtoistyöntekijät.  

Kuntayhtymän tehtävänä on huolehtia, että palveluntuottajien tarjonta vastaa asukkaiden tarpeita ja palvelutuotannon kirjo on riittävän laaja. Uusia palveluja otetaan käyttöön pääasiallisesti kokeilujen ja pilotointien kautta, joissa seurataan palvelujen vaikuttavuutta ja tuloksia erityisesti asukkaiden arjen ja palvelutarpeiden kannalta. 
 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Hallitus päättää, että

  • Minun toimiva arkeni – Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kotona asumista tukevien palvelujen linjaukset hyväksytään ja, että
  • ohje otetaan käyttöön 1.1.2020
     

Päätös

Hyväksyttiin seuraavalla Paula Vilhusen esittämällä  tarkennuksilla ohjeeseen

- Luvun 6.1. Toimeentulotuki ja täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki  kolmannen kappaleen lause "Esimerkiksi siivoukseen, vaatehuoltoon tai muuhun vastaavaan kodinhoitoon annettu apu otetaan huomioon täydentävään toimeentulotukeen kuuluvina henkilön erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvina tarpeelliseksi harkittuina menoina" korvataan seuraavilla lauseilla: "Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää tilapäisesti yksilöllistä harkintaa käyttäen siivoukseen, vaatehuoltoon tai muuhun vastaavaan kodinhoitoon annettuun apuun. Kotihoidon asiakkailta edellytetäään ensisijaisesti kotihoidon kuukausimaksun alentamista. Ehkäisevä toimeentulotuki on kertaluontoisesti myönnettävä etuus.

Tiedoksi

kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö, kotona asumista tukevien palvelujen johtava asiantuntija, kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esimies, ikääntyneiden palveluohjauksen koordinoiva esimies