Yhtymähallitus, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista

KEUDno-2019-1982

Valmistelija

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Perustelut

Valtionvarainministeriö on pyytänyt Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymältä lausuntoa 27.11.2019 mennessä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista. Lausunto annetaan sähköisesti.

Hallituksen käynnistämässä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuutta ja tuottavuutta parannetaan, palveluiden kustannusten nousua hillitään ja niiden läpinäkyvyyttä ja avoimuutta lisätään.
 
Valtion talousarviossa vuodelle 2019 on osoitettu kolmevuotinen siirtomääräraha momentille Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden kehittämisen tuki ja ohjaus sekä julkisen hallinnon tuottavuuden edistäminen (28.70.05). Määrärahaa saa käyttää muun muassa avustusten maksamiseen kunnille ja kuntayhtymille sekä muille yhteisöille toiminnan tehostamiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastuspalveluiden uudistamista tukeviin hankkeisiin.

Asetus koskisi kunnille ja kuntayhtymille myönnettäviä valtionavustuksia toiminnan tehostamista, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista ja pelastustoimen uudistamista tukeviin hankkeisiin. 

Lausuntoluonnosta on valmisteltu yhteistyössä Uudenmaan sote-johtajien kanssa.

 

Yleiset kommentit asetusluonnoksesta

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä pitää hyvänä, että kuntien ja kuntayhtymien toiminnan tehostamista, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista ja pelastustoimen uudistamista halutaan tukea valtionavustuksella. Palvelujen vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantaminen, kustannusten kasvun hillintä ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä tavoitteita, joita myös Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä on jo toiminnassaan edistänyt alueella.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä katsoo, että asetusluonnokseen kirjatut avustuksen myöntämisen edellytykset eivät huomioi valmisteilla olevaa Uudenmaan erillisratkaisua. Ennen erillisratkaisun päätöstä valmistautuminen asetusluonnoksen mukaisiin kehittämishankkeisiin Uudellamaalla on vaikeaa.  Osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien yhteenlasketun asukasluvun tulee luonnoksen mukaan olla vähintään 80 % maakunnan asukasluvusta. Tämä ei ole tarkoituksenmukaista Uudenmaan suuren koon ja paikallisten kehittämistarpeiden moninaisuuden vuoksi. Esimerkiksi Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän 200 000 väestöpohjalla on voitava olla hakijana ja kohdentaa valtionavustusta paikallisten tarpeitten mukaisesti.

Kommentit pykäliin

2 §

Uudenmaan osalta väestöpeittävyysvaatimusta tulee väljentää. 80 % väestöpeittävyys ei ole tarkoituksenmukainen alueella. Pykälässä tulee mainita Uudenmaan erillisratkaisu tai todeta että se olisi perusteltu syy väestöpeittävyydestä poikkeamiselle.

3 §

Asetuksessa tulee tarkentaa, että kuntayhtymällä tarkoitetaan peruspalvelukuntayhtymää. Erikoissairaanhoidosta vastaava sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ei ole tarkoituksenmukainen hankehallinnoija peruspalveluja vahvistavassa hankkeessa.

 

Kommentit perustelumuistioon

Valtionavustushaku on tarkoitus lausuntopyynnön mukaan käynnistää rinnakkain Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-ohjelmaan liittyvän valtionavustuksen kanssa. Rinnakkaiden hakuprosessi voi olla sekoittava, ja vaatii hyvää koordinaatiota. Hakujen ajoittamista on tarpeen arvioida uudelleen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää antaa ylläolevan lausunnon valtiovarainministeriölle.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.