Yhtymähallitus, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 163 Ikääntyneiden ja erityisryhmien asiakkaiden sijoittuminen ikääntyneiden asumispalveluihin ja laitoshoitoon

KEUDno-2019-1965

Valmistelija

  • Marjut Lehtinen, Ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö, marjut.lehtinen@keusote.fi

Perustelut

Toimintaohjeen tarkoituksena on kuvata ikääntyneen ja erityisryhmien asiakkaan sijoittumista lyhytaikaiseen kotona asumista tukeviin ja pidempiaikaisiin asumisen palveluihin. Tämä asiakirja luo linjaukset ikääntyneiden ja erityisryhmien asiakkaiden sijoittumisesta Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän alueella ja viitoittaa sekä palvelu-/asiakasohjauksen että asumispalveluohjauksen työtä. Ohjeen taustalla on hallituksen hyväksymät Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ikääntyneiden asumispalvelujen myöntämisperusteet ja soveltamisohjeet (Yhtymähallitus 12.6.2018 § 64). Tämä ohje kertoo ikääntyneen ja erityisryhmien asiakkaan asumispalvelua tarvitsevan asiakkaan palveluprosessin (hoivapaikan hakemisen, paikan tarjoamisen, paikan vastaanottamisen sekä paikasta luopumisen). Tässä ohjeessa keskitytään ympärivuorokautisen hoivan alueella olevien palvelujen eli lyhytaikaiseen kotona asumista tukevaan, palveluasumiseen, tehostettuun palveluasumiseen sekä laitoshoitoon.

Ohje toimii toimintamallina työntekijöille ja toimintatapoja kuvaavana asiakirjana asiakkaille. Tämän toimintaohjeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa asumisen palvelujen sijoittumisen toimintatapoja. Asumispalvelujen myöntämisen kriteerit (12.6.2018 §64) ja asiakasmaksut (12.3.2019 §33) ovat jo olleet hallituksen päätettävänä aiemmin ja tällä asiakirjalla on tarkoitus täydentää asumisen palvelujen sijoittumisen kokonaisuutta.
Asiakirjan avulla viedään jo päätetyt asumispalvelun myöntämisen kriteerit paikan saamisen osalta täytäntöön ja selkeytetään toimintatapoja eri tasoisten asumispalvelujen asukasvalinnoissa sekä kuvataan paikan vaihtamiseen ja siitä luopumiseen liittyviä käytänteitä.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää, että

  • Ikääntyneiden ja erityisryhmien asiakkaiden sijoittuminen ikääntyneiden asumispalveluihin ja laitoshoitoon –ohje hyväksytään ja, että
  • ohje otetaan käyttöön 1.1.2020
     

Päätös

Esitys hyväksyttiin seuraavilla Paula Vilhusen esittämillä tarkennuksilla ohjeeseen:

- 4. luvussa (Akuutit lyhytaikaishoidon paikat) mainitut sanat  kriisipaikka korvataan sanoilla akuutti paikka ja 3. kappaleen ensimmäisen virkkeen maksimisissaan 7 vrk muutetaan muotoon pääsääntöisesti 7 vrk.

- 7. luvun (Kotikuntalain mukainen muutto asumispalveluihin)  loppuun lisätään : Jos asiakas käyttää kotikuntalain 3 a §:n mukaista kotikunnan valintaoikeutta, palveluja koskeva järjestämisvastuu siirtyy muuttopäivästä uudelle kotikunnalle. Vastuu palvelujen tosiasiallisista kustannuksista säilyy aiemmalla kotikunnalla  (STM soveltamisopas 2017:5, luku 5, 24 a §, 42 b §).

 

Tiedoksi

ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö, ympärivuorokautisten palvelujen johtava asiantuntija, ympärivuorokautisten palvelujen koordinoivat esimiehet, kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö, ikääntyneiden palveluohjauksen koordinoiva esimies, vammaisten palvelujen päällikkö