Yhtymähallitus, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Alueellisten työterveysyhtiöiden suunnattu osakeanti uusille omistajille/Keski-Uudenmaan Työterveys Oy

KEUDno-2019-1992

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Nurmijärven ja Tuusulan kunnat ovat perustaneet 1.1.2018 lukien varsinaisen toimintansa aloittaneet Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n ja Uudenmaan Työterveys Oy:n. Yhtiöiden tehtävänä on huolehtia em. kuntien järjestämisvastuulla olevista työterveyshuollon palveluista. Keski-Uudenmaan Työterveys Oy toimii kuntien inhouse-yhtiönä tuottaen työterveyspalveluja omistajakuntien henkilöstölle. Uudenmaan Työterveys Oy tuottaa Terveydenhuoltolain (1326/2010) 18 § mukaiset kuntien järjestämisvastuulla olevat työterveyspalvelut alueen yrityksille, yrittäjille ja maanviljelijöille. Mäntsälän kunta liittyi yhtiöihin ja niiden palveluiden piiriin 1.9.2018 lukien. Liittyminen tapahtui samoin periaattein kuin perustajaosakkaiden. Samoin Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä on liittynyt Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n osakkaaksi ja asteittain hankkinut henkilöstönsä työterveyspalvelut yhtiöltä siten, että koko henkilöstön työterveyspalvelut tuotetaan yhtiöstä 1.1.2020 lukien. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ei ole osakkaana Uudenmaan Työterveys Oy:ssä.


Työterveyspalvelujen sisältö ja työterveyshuollon tehtäväkenttä on määritelty Työterveyshuoltolaissa (1383/2001). Kunnat ovat työnantajina velvolliset järjestämään henkilöstölleen lain edellyttämät palvelut. Palveluntuottajan tulee toteuttaa toiminta Hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteiden (708/2013) mukaisesti. Työterveyspalvelujen laajuudesta ja yhteistyöstä sovitaan erikseen työterveyshuoltoa koskevalla, palveluntuottajan ja kunnan välisellä palvelusopimuksella.
Kuntalain 126 §:n mukaan kunnan on hoitaessaan lain 7 §:ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla, annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Kuntalain yhtiöittämisvelvoitteen siirtymäsäännöksen mukaan kunnallisen toimijan yrityksille myytävän sairaanhoidon tuottaminen olisi ollut tuotettava jo 1.1.2019 alkaen yhtiömuotoisena.


Yhtiöittämisvelvollisuuden täyttämiseksi ja muutenkin työterveyshuollon palvelujen varmistamiseksi Lohjan kaupunki on neuvotellut Uudenmaan Työterveys Oy:n ja Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n kanssa työterveystoiminnan yritysjärjestelyistä. Yritysjärjestelyllä kuntien omien työntekijöiden sekä kuntakonsernin yhtiöiden työterveyshuolto siirtyisi Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n järjestettäväksi ja yksityisille markkinoille suuntautuva työterveyshuolto Uudenmaan Työterveys Oy:n järjestettäväksi. Samaan aikaan Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Karkkilan kaupunki ja Vihdin kunta ovat neuvotelleet vastaavasta liittymisestä työterveysyhtiöihin ja vastaavin ehdoin kuin perustaja-osakkaat.


Seudullisen yhteistyön etuina olisivat ainakin:
-    Suurempi yksikkökoko laskee suhteellisesti kiinteitä kustannuksia
-    Resurssien käytön tehostuminen, osaaminen, sijaisuudet, lomat, työvoiman liikkuvuus
-    Laajemmat palvelukokonaisuudet, erikoisosaamisten parempi hyödyntäminen
-    Parempia resursseja kehittää uusia palveluja, erityisesti digitalisointia
-    Mielenkiintoinen ja kiinnostava työpaikka lääkäreille, konsultointi, kollegatuki, erikoisalat  
-    Vahvempi toimija jatkossa, uusia mahdollisuuksia aluehallintouudistuksen myötä.


Kuntakonsernien in house -yhtiön (Keski-Uudenmaan Työterveys Oy) etuina olisivat ainakin:
-    Omistajaohjaus takaa kustannustehokkaat, vaikuttavat palvelut
-    Kustannukset pitkälti ennakoitavissa
-    Varmistaa kilpailun säilymisen työterveyspalveluissa
-    Mahdollisuus räätälöidä tuotteita omistajien tarpeisiin
-    Yhtiömuotoiselle työterveystoimijalle muodostuu myös taloudellinen arvo.


Kuntien omistama järjestämisvastuun toteuttava markkinaehtoisen työterveysyhtiön (Uudenmaan Työterveys Oy) etuja olisivat ainakin:
-    Palvelut säilyvät alueella paikallisesti tuotettuina
-    Varmistaa kilpailun säilymisen työterveyspalveluissa
-    Paikalliset hyvin saavutettavat työterveyden lakisääteiset- ja sairaanhoitopalvelut lisäävät osaltaan kunnan elinvoimaa sekä palvelutarjoamaa yrittäjille ja yrityksille
-    Toiminta tuottaa elinvoimaa ja työpaikkoja
-     Dynaamiset lähipalvelut vahvistavat alueen yritysten toimintamahdollisuuksia
-    Aluehallintouudistus ei tule vähentämään näiden palvelujen tarvetta
-    Yhtiömuotoiselle työterveystoimijalle muodostuu myös taloudellinen arvo.


Osakeannin myötä Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n henkilöasiakkaiden määrä nousee 7 500 huollettavasta noin 12 700 henkilöön ja liikevaihto noin kolmesta miljoonasta eurosta yli viiteen miljoonaan euroon. Uudenmaan Työterveys Oy:n huollettavien määrä nousee noin    5 000 henkilöstä noin 9 000 henkilöön ja liikevaihto 1,1 miljoonasta eurosta noin 1,7 miljoonaan euroon.
Tarkoitus on, että liittyminen työterveysyhtiöihin toteutettaisiin vuoden 2019 aikana siten, että se tulisi voimaan ja palvelutuotanto sekä henkilöstö siirtyisivät työterveysyhtiöille jo 1.1.2020 lukien.
Yritysjärjestely toteutettaisiin Lohjan kaupungille sekä Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle ja Vihdin kunnalle ja Karkkilan kaupungille suunnattuna osakeantina. Osakeanti tehtäisiin samoilla ehdoilla, joilla Mäntsälän kunta tuli mukaan syksyllä 2018 ja joilla perustajaosakkaat Tuusulan ja Nurmijärven kunnat ovat vuonna 2017 merkinneet yhtiöiden osakkeet.


Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n suunnattu osakeanti toteutettaisiin siten, että
1. yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita 111 kappaletta
2. uudet osakkeet tarjotaan merkittäväksi Lohjan kaupungille 69 kpl sekä Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle, Karkkilan kaupungille ja Vihdin kunnalle kaikille kolmelle yhteensä 42 kpl siten, että merkintäaika alkaa osakeantia koskevasta yhtiökokouksen päätöksestä ja päättyy 31.12.2019.
3. osakkeiden kokonaismerkintähinta on 620 555 euroa. Merkintähinta on määräytynyt samoin perustein kuin se määräytyi edellisen vastikkeellisen osakeannin yhteydessä. Lisäksi merkintähintaan on lisätty osa osakeannin toteuttamisesta aiheutuneista kuluista.
4. Lohjan kaupungin 69 kpl osakkeen kokonaismerkintähinta on 383 468 euroa.
5. Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan, kaikille kolmelle suunnatun 42 kpl kokonaismerkintähinta on yhteensä 237 087 euroa.
6. osakkeiden maksuaika päättyy 31.12.2019 sekä
7. osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.


Uudenmaan Työterveys Oy:n suunnattu osakeanti toteutettaisiin siten, että
1. yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita 226 kappaletta
2. uudet osakkeet tarjotaan merkittäväksi Lohjan kaupungille 97 kpl sekä Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle, Karkkilan kaupungille ja Vihdin kunnalle kaikille kolmelle yhteensä 129 kpl siten, että merkintäaika alkaa osakeantia koskevasta yhtiökokouksen päätöksestä ja päättyy 31.12.2019
3. osakkeiden kokonaismerkintähinta on 258 231 euroa. Merkintähinta on määräytynyt samoin perustein kuin se määräytyi edellisen vastikkeellisen osakeannin yhteydessä. Lisäksi merkintähintaan on lisätty osa osakeannin toteuttamisesta aiheutuneista kuluista
4. Lohjan kaupungin 97 kpl osakkeen kokonaismerkintähinta on 111 338 euroa
5. Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan, kaikille kolmelle suunnatun 129 kpl kokonaismerkintähinta on yhteensä 146 893 euroa
6. osakkeiden maksuaika päättyy 31.12.2019 sekä
7. osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.


Työterveysyhtiöiden yhtiökokoukset päättävät suunnatuista osakeanneista marras/joulukuun vaihteessa.
Yhtiöön liittymisen yhteydessä liittyvät kaupungin/kunnat/liikelaitoskuntayhtymä hyväksyisivät myös liittymisen yhtiön osakkaiden perustamisvaiheessa hyväksymän osakassopimuksen keskeisiin määräyksiin.


Liittyvien toimintojen irtaimisto siirtyisi erillisellä kauppakirjalla työterveysyhtiöille.
Henkilöstön näkökulmasta kyseessä on kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja työsopimuslain mukainen liikkeen luovutus.
Henkilöstö siirtyy siten uuden yhtiön palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä ja nykyisin palvelussuhteen ehdoin.
Työterveysyhtiöiden yhtiökokoukset päättävät erikseen yhtiöiden hallituksen kokoonpanosta muuttuneessa tilanteessa. Yhtiöjärjestyksien mukaan hallitukseen kuuluu 3-7 jäsentä. Valmistelussa on lähdetty siitä, että kukin osakas saa vähintään yhden edustajan hallitukseen.
Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n nimen muuttaminen valmistellaan erikseen vastaamaan paremmin uutta laajempaa toimialuetta.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän yhtymähallitus päättää avata osaltaan suunnatun osakeannin Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n osalta Lohjan kaupungille sekä perusturvakuntayhtymä Karviaiselle, Vihdin kunnalle ja Karkkilan kaupungille seuraavasti:

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n suunnattu osakeanti toteutettaisiin siten, että


1)    yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita 111 kappaletta
2)    uudet osakkeet tarjotaan merkittäväksi Lohjan kaupungille 69 kpl sekä Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle, Karkkilan kaupungille ja Vihdin kunnalle kaikille kolmelle yhteensä 42 kpl siten, että merkintäaika alkaa osakeantia koskevasta yhtiökokouksen päätöksestä ja päättyy 31.12.2019
3)    osakkeiden kokonaismerkintähinta on 620 555 euroa. Merkintähinta on määräytynyt samoin perustein kuin se määräytyi edellisen vastikkeellisen osakeannin yhteydessä. Lisäksi merkintähintaan on lisätty osa osakeannin toteuttamisesta aiheutuneista kuluista
4)    Lohjan kaupungin 69 kpl osakkeen kokonaismerkintähinta on 383 468 euroa
5)    Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan, kaikille kolmelle suunnatun 42 kpl kokonaismerkintähinta on yhteensä 237 087 euroa
6)    osakkeiden maksuaika päättyy 31.12.2019 sekä
7)    osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.


Työterveysyhtiön yhtiökokous päättää suunnatuista osakeanneista marras-/joulukuun vaihteessa.


Työterveysyhtiön yhtiökokous päättävää erikseen yhtiöiden hallituksen kokoonpanosta muuttuneessa tilanteessa. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 3-7 jäsentä. Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä  oikeuttaa yhtiöjärjestyksen muutoksen siten, että kukin osakas saa vähintään yhdenedustajan hallitukseen.
Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n nimen muuttaminen valmistellaan erikseen vastaamaan paremmin uutta laajempaa toimialuetta.
Kuntayhtymän johtaja valtuutetaan edustamaan kuntaa yhtiön ylimääräisissä yhtiökokouksissa, jossa päätetään suunnatun osakeannin avaamisesta.

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merkittiin, että Tarja Salonen ei osallistunut tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon (yhteisöjäävi).

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy