Yhtymähallitus, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Vakanssimuutokset

KEUDno-2019-1156

Valmistelija

  • Matleena Ylitalo, Erityisasiantuntija, matleena.ylitalo@keusote.fi

Perustelut

Asiakasvastaavan toimi muutetaan Kotihoidon lähiesimiehen viraksi.

Hallintosäännön luvun 6 § 25 mukaan yhtymähallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Toimen muutos viraksi on viran perustamiseen rinnastettava päätös. Hallintosäännön luku 6 § 28 mom. 2 mukaan vakinaisessa työsuhteessa oleva henkilö voidaan ottaa virkasuhteeseen tilanteessa, jossa aiempi työsuhteinen tehtävä lakkautetaan ja perustetaan toimenkuvaltaan vastaava virka, ja muutos perustuu tarpeeseen liittää tehtävään julkisen vallan käyttöä. Nykyinen toimenhaltija voidaan nimittää esitettyyn virkaan.

Muutoksen perustelut liitteessä 1.

Lisäksi muutetaan erityissosiaaliohjaajan määräaikainen virka toistaiseksi voimassaolevaksi.  Lain kunnallisesta viranhaltijasta § 4 mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi.

Muutoksen perustelut liitteessä 1.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä 1 olevat vakanssimuutokset.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

perhekeskuspalvelujen koordinoiva esimies, kotona asumista tukevien palvelujen koordinoiva esimies, rekrytoinnin asiantuntija, palvelussuhdepäällikkö