Yhtymähallitus, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Nuorten kesätyöllistämisen toimintamalli

KEUDno-2019-1441

Valmistelija

  • Tanja Hiilinen-Häsä, Erityisasiantuntija, tanja.hiilinen-hasa@keusote.fi

Perustelut

Taustaa:

Toimintamalli 2018:

Ennen kuntayhtymän toiminnan aloittamista vuonna 2018 kunnat palkkasivat itse sotealueen kesätöihin n. 150 nuorta avustaviin tehtäviin. Prosessit olivat omien kuntien mallien mukaiset ja työjaksot kestivät 2-4 viikkoa ja työtunnit olivat 6 tai 8 tuntia. Palkkakustannukset olivat yhteensä n. 130 000 euroa.

Toimintamalli 2019:

Vuonna 2019 kuntayhtymä palkkasi sote-alan kesätöihin 68 nuorta Tuusulan, Järvenpään, Mäntsälän ja Nurmijärven alueelle. Hyvinkää ja Pornainen palkkasivat itse 23 nuorta ja osoittivat työpaikan kuntayhtymän yksiköihin. Yhteensä 91 nuorta työskenteli kuntayhtymän yksiköissä. Vuonna 2019 toteutunut palkkameno kuntayhtymän itse palkkaamien nuorten osalta on n. 50 000 euroa (+ Hyvinkää ja Pornainen 25 000). Kuntayhtymän on jälkilaskuttanut kunnilta palkkamenot syyskuun 2019 aikana. Hajautettu malli on ollut  haasteellinen hallinnoida ja asiakkaan (nuoren) näkökulmasta vaikeaselkoinen malli. Jokaisen kunnan kanssa tehtiin sopimus toimintamallista, hallinnoinnista ja mahdollisesta jälkilaskutuksesta erikseen.

Liitteenä tunnuslukuja vuoden 2018 ja 2019 toimintamalleista.

 

Ehdotettu toimintamalli 2020 alkaen:

Nyt yhtymähallitukselle päätettäväksi tuodaan vuodesta 2020 alkaen yhtenäinen toimintamalli kesänuorten työllistämiseksi. Vuodesta 2020 alkaen kuntayhtymä palkkaa 15-18 vuotiaat kesätyöntekijät omiin yksiköihinsä sekä hallinnoi ja koordinoi koko kesätyöllistämisen prosessin. Kunnat eivät itse sijoita vuodesta 2020 alkaen sote-alan kesätyöntekijöitä kuntayhtymän yksiköihin.

Kuntayhtymään on päätetty perustaa 1.10.2019 alkaen työllisyyskoordinaattorin toimi. Työllisyyskoordinaattori työskentelee henkilöstöpalveluiden alaisuudessa ja vastaa työllistämisprosessien toimivuudesta kuntayhtymässä. Kesänuorten työllistämisen prosessi kytketään kuntayhtymän henkilöstöpalveluihin ja työllisyyskoordinaattorin tehtävänkuvaan. Nuorten kesätyöllistämisen prosesseissa on ollut ongelmia tänä vuonna, johtuen keskitetyn koordinoinnin puutteesta sekä alueen kuntien eriävistä toimintamalleista. Lähtökohtana on työllistymistä tukevien palvelujen sujuva ja tarkoituksenmukainen niveltäminen kuntayhtymän henkilöstöpalveluiden muuhun palvelutuotantoon.

Onnistunut työllistymisprosessi on tärkeää nuoren kannalta. Nuori saa ensimmäisiä kokemuksia työelämästä ja sote-alalta. Organisaatio hyötyy nuorten työpanoksesta ja asiakas hyötyy lisäresurssista.

Kesänuorten tehtävät ovat avustavia sote-alan tehtäviä erityisesti ikääntyneiden ja terveydenhuollon palveluissa, hoivapalveluissa ikääntyneiden ulkoilutusapua ja viriketoimintaa, joitakin paikkoja terveyspalveluissa sekä avustavia toimistotehtäviä.

Tehtävät ovat aina määräaikaisia maksimissaan kuukauden mittaisia sijoittuen pääasiassa kesä-heinäkuulle.

Töitä tarjotaan 15-18-vuotiaille nuorille. Joissain tehtävissä tulee olla täysi-ikäinen.

Palkka määräytyy KVTESin mukaisesti vähintään minimipalkan suuruiseksi. Palkat ja työajat harmonisoidaan kaikkien kuuden kunnan alueella. Sosiaalisin perustein palkattavien nuorten osalta voidaan työaikaa ja työjakson kestoa räätälöidä.

Arvioitu palkkameno, noin 100 000 €, sisältyy kuntayhtymän vuoden 2020 talousarvioon.

Kuntien kanssa on käyty kattavasti keskustelut sote-alan kesätyöllistämisen prosessin siirtymisestä kuntayhtymään vuonna 2020 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä kuvauksen mukaisen nuorten kesätyöllistämisen toimintamallin vuodesta 2020 alkaen.

Päätös

Työllisyyskoordinaattori Jaakko Antikainen esitteli asiaa kokouksessa.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat