Yhtymähallitus, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Kuntien palkkatukityöllistämisen toimintamalli Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä

KEUDno-2019-1441

Valmistelija

  • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Perustelut

Kuntayhtymään on perustettu 1.10.2019 alkaen työllisyyskoordinaattorin toimi. Toimi on täytetty sisäisesti. Työllisyyskoordinaattori työskentelee henkilöstöpalveluiden alaisuudessa ja vastaa työllistämisprosessien toimivuudesta kuntayhtymässä. Lähtökohtana on työllistymistä tukevien palvelujen sujuva ja tarkoituksenmukainen niveltäminen kuntayhtymän henkilöstöpalveluiden muuhun palvelutuotantoon. Vuoden 2019 aikana on kehitetty prosesseja ja toimintamalleja työllistymistä tukevien palvelujen tehostamiseksi.

Kuntayhtymän palkkatukityöllistämistä on hoidettu vuonna 2019 kuntien työllistämismäärärahoilla, velvoitetyöllistettävien sijoittamisella sote-yksiköihin sekä yksiköiden omina rekrytointeina. Palkkatukityöllistämisen prosesseissa on kuitenkin ollut ongelmia tänä vuonna, johtuen keskitetyn koordinoinnin puutteesta sekä alueen kuntien eriävistä toimintamalleista: osa kunnista siirsi sote-puolen palkkatukityöllistämisen määrärahansa kuntayhtymään, osa sijoitti kuntiin palkattuja työntekijöitä kuntayhtymään ja osa vetäytyi ohjaamasta palkkatukityöntekijöitä sote-puolelle yhteisten linjausten puuttuessa.

Kuntayhtymän alueen kunnat ovat työllistäneet sote-puolelle työllistämismäärärahoilla viime vuosina noin 65-70 henkilöä vuosittain, joista velvoitetyöllistettäviä on ollut noin 30. Velvoitetyöllistäminen tulee vastaisuudessakin pysymään lain määrittämänä kuntien vastuulla. Kuntayhtymässä on työllistetty tänä vuonna palkkatukityöntekijöitä myös suoraan eri yksiköiden henkilöstömäärärahoilla.

Viime vuosina sote-puolen palkkatukityöllistämiseen on käytetty kuntien palkkatukimäärärahoja siten, että voidaan arvioida, että vuonna 2020 kuntayhtymään palkkatuella työllistettäviä henkilöitä on noin 35-40. Vuonna 2019 palkkatuella kuntayhtymässä työskennelleiden kuukausittaiset palkkauskustannukset ovat olleet keskimäärin noin 1943 € / kk / henkilö sivukuluineen sisältäen osa-aikaisuuksia. Kunnat työllistävät lähtökohtaisesti palkkatuella työskentelevän henkilön 8 kuukauden määräaikaiseen työsuhteeseen. Tämän pohjalta voidaan arvioida kuntien sote-puolen palkkatukityöllistämisen kustannuksiksi vuonna 2020 noin 550 000 € yhteensä kaikkien kuntien osalta. Kuntien eriävistä käytännöistä johtuen tarkan budjetin arvioiminen vuodelle 2020 on erittäin vaikeaa.

Nyt päätettäväksi tuodaan palkkatukityöllistämisen jälkilaskutusmalli vuodelle 2020 ja esitetään, että kunnat omissa hallituksissaan määrittävät enimmäisbudjetin kuntayhtymään kohdistuvalle palkkatukityöllistämiselle. Jälkilaskutusmallissa kuntayhtymä palkkaisi palkkatukityöntekijät ja hoitaisi työntekijöiden hallinnollisen ja työnjohdollisen esimiestyön. Kuntayhtymä hoitaisi palkkatuen maksatushakemusten tekemisen näiden työntekijöiden osalta. Kuntayhtymä laskuttaisi kuntia toteutuneiden palkkauskustannusten mukaan.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

  • hyväksyä palkkatukityöllistämisen jälkilaskutusmallin vuodelle 2020, jossa kuntayhtymä palkkaa palkkatukityöntekijät ja hoitaa työntekijöiden hallinnollisen ja työnjohdollisen esimiestyön. Kuntayhtymä hoitaa palkkatuen maksatushakemusten tekemisen KEHA-keskukselle. Kuntayhtymä laskuttaa kuntia toteutuneiden palkkauskustannusten mukaan.

 

Lisäksi yhtymähallitus esittää, että kunnat omissa hallituksissaan määrittävät enimmäisbudjetin kuntayhtymään kohdistuvalle palkkatukityöllistämiselle.

Päätös

Työllisyyskoordinaattori Jaakko Antikainen esitteli kokouksessa asiaa.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat