Yhtymähallitus, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Terveyskeskuslääkäreiden palkkausjärjestelmä

KEUDno-2019-690

Valmistelija

  • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöjaosto 16.5.2019 10§

Kuvaus:

Kunnallinen yleinen virkaehtosopimus KVTES määrittele palkkausluvun 6 § palkkausjärjestelmistä seuraavaa:

Työnantajan muutostilanteissa uudelle työnantajalle kehitetään oma palkkausjärjestelmä, jolla korvataan entiset palkkausjärjestelmät. Uusi palkkausjärjestelmä voi olla jo käytössä ollut palkkausjärjestelmä. Entisten palkkausjärjestelmien mukaiset palkat yhteensovitetaan mahdollisuuksien mukaan valitun uuden palkkausjärjestelmän mukaisiin palkkoihin.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä aloitettiin tammikuussa 2019 lääkärisopimuksen (LS) mukaisen terveyskeskuslääkärien palkkausjärjestelmän valmistelu yhteistoiminnassa JUKO ry:n henkilöstön edustajien kanssa. Työryhmässä päätettiin lääkärisopimuksen 0,7 % järjestelyerän 2019 kohdentamisesta uuteen palkkausjärjestelmään.

Rakenteella olevan palkkausjärjestelmän tavoitteena on siirtyä palkkaukseen, johon sovelletaan työn vaativuuden (TVA) mukaista palkkaportaikkoa sekä toteuttaa palkkojen harmonisointi suunnitelmallisesti ja kustannusvaikutukset huomioiden. Ohjaavana ajatuksena on se, että kaikki terveydenhuoltolain määrittelemät lääkärin työt ovat yhtä tärkeitä ja samanarvoisia. Lisäksi portaat huomioivat sekä ammatillisen pätevöitymisen, osaamisen ja taitojen lisääntymisen (kokemus). Palkkausjärjestelmän lähtökohtana on, että kaikilla lääkäreillä on työaika ja heihin sovelletaan virkaehtosopimuksen työaikamääräyksiä. Nykyiset omalääkäri/väestövastuujärjestelmän piirissä olevat terveyskeskuslääkärit siirtyvät vaiheittain työaikasäädösten piiriin.

Nykyinen lääkäreiden virkaehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Lääkärisopimuksen yleisen osan 3 § omalääkäreitä koskeva siirtymämääräyksen mukaan omalääkäreitä koskevat sopimusmääräykset ovat voimassa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen voimaantuloon saakka. LS 2014–2016 yleisessä osassa ja liitteessä 1 olevia omalääkäreitä koskevia sopimusmääräyksiä voi noudattaa siihen saakka.

Omalääkärijärjestelmästä käytetään myös nimeä väestövastuujärjestelmä. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä Hyvinkäällä puolet lääkäreistä on väestövastuujärjestelmän piirissä. Uudet terveyskeskuslääkärit otetaan työaikaperusteiseen palkkausjärjestelmään. Nurmijärvellä lääkärit ovat väestövastuujärjestelmän piirissä. Järvenpään, Tuusulan sekä Mäntsälä-Pornaisen terveyskeskuslääkärit ovat työaikaperusteisessa palkkausjärjestelmässä. Omalääkärijärjestelmät perustuvat palkkausjärjestelmät ovat poistumassa käytöstä – arviolta 80 % kunnissa / kuntayhtymissä on siirrytty pois järjestelmästä.

Omalääkärijärjestelmässä jokaiselle omalääkärille määrätään henkilökohtainen vastuuväestö, jonka perusterveydenhuollon palveluista hän vastaa yhdessä muun henkilöstön kanssa. Vastuuväestöt määritellään paikallisiin olosuhteisiin soveltuvasti (ks. jäljempänä kohta Vastuuväestöjen muodostaminen ym.). Kunkin omalääkärin vastuuväestöön kuuluvat henkilöt todetaan yksilöidysti. Lisäksi vastuuväestöstä selvitetään ns. perusvastuuväestö, johon kuuluvat vähintään kolme kertaa vuodessa lääkärin vastaanotolla käyvät vastuuväestön potilaat. Toimivan omalääkärijärjestelmän edellytyksenä on, että omalääkärillä on kokonaisvaltainen vastuu väestönsä terveydenhuollon palveluista ja niiden koordinoinnista järkevästi mitoitettujen resurssien puitteissa. Omalääkärijärjestelmän toimivuus ja ylläpito vaatii jatkuvaa tarkastelua perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä muun hoitohenkilöstön ja lääkäreiden välisestä työnjaosta. (Omalääkäri -opas 2009).

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä alueella, niissä kunnissa, joissa toteutetaan väestövastuujärjestelmää, järjestelmä ei toimi täysin yhdenmukaisesti. Kuntalaisten yhdenvertaisuuden toteutumiseksi kuntayhtymän alueella tulisi olla yhdenmukaiset käytännöt perusterveydenhuollossa. Siirryttäessä pois väestövastuujärjestelmästä on edelleen jatkuvan hoitosuhteen kannalta järkevää, että potilas ohjataan häntä jo aiemmin tutkineelle lääkärille. Väestövastuujärjestelmästä luopuminen ei automaattisesti tarkoita sitä, että potilasta ei ohjattaisi sen lääkärin vastaanotolle, joka hänet parhaiten tuntee.

Koska tällä hetkellä ei tiedetä sosiaali- ja terveyshuollon kokonaisuudistuksen uutta aikataulua, siirtymäsäännös on voimassa vähintään sopimuksen päättymiseen saakka. Osana tätä kehitystä nykyisestä lääkärien virkaehtosopimuksesta on poistettu omalääkärimääräykset. Työaikalaki on uudistumassa 1.1.2020. Tällä hetkellä ei ole tiedossa työaikalain konkreettisia muutoksia ja niiden vaikutuksia.         

Terveyskeskuslääkäreiden palkkausjärjestelmän valmistelu työryhmä on valmistellut yksimielisesti työaikaperusteista palkkaportaisiin perustuvaa palkkausjärjestelmää ja esittää, että Hyvinkään ja Nurmijärven terveyskeskuslääkärit siirtyvät vähitellen pois omalääkärijärjestelmästä. Muutos esitetään tapahtuvan siten, että viroissa toimiville terveyskeskuslääkäreille tarjotaan mahdollisuutta siirtyä vapaaehtoisesti uuteen palkkausjärjestelmään ja uudet terveyskeskuslääkärit sijoittuvat suoraan uuteen järjestelmään.

Uudesta pakkausjärjestelmästä solmitaan paikallinen virkaehtosopimus. Hallintosäännön 32 § mukaan kuntayhtymän johtaja päättää virka- ja työehtosopimuksiin sekä työ- ja viranhaltijalainsäädäntöön perustuvista paikallisista sopimuksista. Paikallinen virkaehtosopimus terveyskeskuslääkärien palkkausjärjestelmästä on tavoitteena saada päätökseen 30.6.2019.

Tausta-aineistona on

  • Avopalvelujen esimiesten näkemyksiä väestövastuujärjestelmästä
  • Diasarja terveyskeskuslääkäreiden palkkausjärjestelmän valmistelutyöstä

Kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen sekä palvelussuhdepäällikkö Virpi Kolehmainen esittelevät asiaa kokouksessa.

Valmistelija

Virpi Kolehmainen, palvelussuhdepäällikkö

virpi.kolehmainen@keusote.fi

puh. 040 844 8350

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja

paivi.autere@keusote.fi

puh. 040 315 2999

 

Esitys henkilöstöjohtaja:

Henkilöstöjaosto päättää esittää yhtymähallitukselle, että hallitus päättää, että

  • palkkaportaisiin ja työaikaan perustuvaa terveyskeskuslääkäreiden palkkausjärjestelmän valmistelua jatketaan 
  • väestövastuujärjestelmästä luovutaan vaiheittain siten, että terveyskeskuslääkärit rekrytoidaan edellä mainittuun järjestelmään ja väestövastuujärjestelmän piirissä oleville lääkäreille tarjotaan mahdollisuutta siirtyä vapaaehtoisesti em. järjestelmään.

Päätös:  Hyväksyttiin.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää, että

  • palkkaportaisiin ja työaikaan perustuvaa terveyskeskuslääkäreiden palkkausjärjestelmän valmistelua jatketaan 
  • väestövastuujärjestelmästä luovutaan vaiheittain siten, että terveyskeskuslääkärit rekrytoidaan edellä mainittuun järjestelmään ja väestövastuujärjestelmän piirissä oleville lääkäreille tarjotaan mahdollisuutta siirtyä vapaaehtoisesti em. järjestelmään.

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kuntayhtymän johtaja, henkilöstöjohtaja, avopalvelujen päällikkö, ympärivuorokautisten ja kotona asumista tukevien lääketieteellisten palvelujen päällikkö, keskitettyjen palvelujen päällikkö, Pääluottamusmies/LS/JUKO ry