Yhtymähallitus, kokous 14.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Tilinpäätös 2019

KEUDno-2020-252

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kuntayhtymän yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Yhtymähallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. Yhtymävaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet sekä kuntayhtymän johtaja. Kuntalain 115 §:ssä on säädetty toimintakertomuksesta. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmsta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Jos taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

Kuntayhtymän toimintakulut olivat n. 673,4 Me eli toimintakulut alittivat korjatun talousarvion n. 4,3 Me. Toimintatuotot ilman jäsenkuntien maksuosuuksia olivat n. 57,5 Me eli noin 16,4 Me pienemmät kuin korjatussa talousarviossa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat n. -90.000 euroa eli n. 16.000 euroa talousarviota suuremmat. Poistot toteutuivat n. 350.000 euroa talousarviota pienempinä ja olivat n. 1,5 Me. Jäsenkuntien maksuosuudet ylittyivät edellä esitetyistä syistä johtuen n. 11,8 Me.

Kuntayhtymä hankki jäsenkuntien sote-omaisuuden vuonna 2019 vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaisin tasearvoin. Kunnilta hankittavan omaisuuden arvoksi arvioitiin vuoden 2019 talousarviossa 2,7 Me. Siirtyneen irtaimiston arvo oli n. 2,5 Me ja siirtyneiden ohjelmistojen arvo n. 1,4 Me. Uusia ICT-investointeja oli n. 0,8 Me. Osakkeita ja osuuksia hankittiin n. 11.000 eurolla.

Hallituksen on kuntalain 115 §:n mukaan tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja. Hyväksyttäväksi esitetyssä tilinpäätöksessä tilikauden tulos on 0,00 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

  • allekirjoittaa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vuoden 2019 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi
  • saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi
  • oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia

 

Kokouskäsittely
Eemeli Peltonen esitti Helinä Pertun kannattamana, että kuntayhtymän hallitus palauttaa pykälän 60 uudelleen valmisteltavaksi niin, että tilinpäätökseen valmistellaan liite, jossa esitetään kuntakohtaisesti vuoden 2019 kuluylitykset kuntayhtymän toiminnassa ja syyt ylityksille.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun asiasta on äänestettävä. Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteluun äänestävät Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 Jaa-ääntä (Annika Kokko, Paula Vilhunen, Aki Korpela, Sirkka Rousu, Tarja Salonen, Tapio Havula, Arto Lindberg, Ruut Sjöblom,Petri Salmi) ja 11 Ei-ääntä (Erkki Laukkanen, Pauliina Naala, Liljan-Kukka Runolinna, Helinä Perttu, Eemeli Peltonen, Juha Virkki, Kati Lepojärvi, Virpi Räty, Heta Ravolainen-Rinne, Maiju Tapiolinna, Arto Järvinen)
 

Päätös

Asia palautettiin uudelleen valmisteluun.

Kokouskäsittely

Eemeli Peltonen esitti Helinä Pertun kannattamana,  että kuntayhtymän hallitus palauttaa pykälän 60 uudelleen valmisteltavaksi niin, että tilinpäätökseen valmistellaan liite, jossa esitetään kuntakohtaisesti vuoden 2019 kuluylitykset kuntayhtymän toiminnassa ja syyt ylityksille.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun asiasta on äänestettävä. Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteluun äänestävät Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 Jaa-ääntä (Annika Kokko, Paula Vilhunen, Aki Korpela, Sirkka Rousu, Tarja Salonen, Tapio Havula, Arto Lindberg, Ruut Sjöblom,Petri Salmi) ja 11 Ei-ääntä (Erkki Laukkanen, Pauliina Naala, Liljan-Kukka Runolinna, Helinä Perttu, Eemeli Peltonen, Juha Virkki, Kati Lepojärvi, Virpi Räty, Heta Ravolainen-Rinne, Maiju Tapiolinna, Arto Järvinen)

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Varsinaista tilinpäätöstä on joiltain osin  täydennetty ja tilinpäätökseen on koostettu liite, jossa on erikoissairaanhoidon ja oman palvelutuotannon tarkastelua. Oman palvelutuotannon talouden poikkemat on koostettu kunnittain ja ylitykset selvitetty. Vastaava selvitys on aiemmin toimitettu jäsenkuntiin hyödynnettäväksi kuntien omassa raportoinnissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää

  • allekirjoittaa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vuoden 2019 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi
  • saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi
  • oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia
     

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.