Yhtymähallitus, kokous 14.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Hallintosäännön täydentäminen/ erityinen toimivalta

KEUDno-2020-1006

Valmistelija

 • Petja Harakka, lakimies, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän nykyinen hallintosääntö on tullut voimaan 1.2.2020.

Hallintosäännön valmistelussa ei ole huomioitu poikkeusoloihin tarkoitetun erityisen toimivallan käyttöä. Tällaisen erityistoimivallan käyttö voi tulla tarpeelliseksi silloin, kun valtioneuvosto on todennut poikkeusolot tai meneillään on poikkeusoloihin rinnastuva paikallinen, kansallinen tai kansainvälinen erityinen tilanne, jonka hallitseminen vaatii nopeita päätöksiä. Suomen hallitus on maanantaina 16.3.2020 ilmoittanut todenneensa yhdessä tasavallan presidentin kanssa, että Suomessa vallitsevat poikkeusolot koronaviruksen vuoksi. Kuntayhtymän tulee hoitaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät välttämättömät palvelunsa myös poikkeusoloissa. Päätösvaltaa tulee voida käyttää nopeallakin aikataululla ja tarvittaessa sitä tulee delegoida laajemmin viranhaltijalle, jotta turvataan nopea reagointi erityisen tilanteen tai poikkeusolon hoitamiseksi.

Maailman terveysjärjestö WHO julisti meneillään olevan koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020. Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 17.3.2020 antanut valmiuslain käyttöönottoasetukset VNK/2020/31, jolla valtioneuvosto on todennut Suomessa vallitsevaksi valmiuslain (1552/2011) 3 § 3. ja 5. kohtien tarkoittamat poikkeusolot.

Poikkeusolojen määritelmä

Vakavilla häiriötilanteilla tarkoitetaan tässä kohtaa tapahtumia ja tilanteita, jotka edellyttävät kuntayhtymän johtamisessa tai palvelutuotannossa normaalioloista poikkeavia toimenpiteitä, tehtäviä ja toimivaltuuksia.

Poikkeusolojen käyttöönoton säätää valtioneuvosto asetuksella, enintään kuudeksi kuukaudeksi. Käyttöönottoasetus saatetaan eduskunnan käsiteltäväksi. Eduskunta päättää, jääkö asetus voimaan vai onko se kumottava osittain tai kokonaan.

Valmiuslain 3 §:n mukaisia poikkeusoloja ovat:

 1. Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava hyökkäys ja sen välitön jälkitila
 2. Suomeen kohdistuva huomattava aseellisen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavan hyökkäyksen uhka, jonka vaikutusten torjuminen vaatii tämän lain mukaisten toimivaltuuksien välitöntä käyttöön ottamista
 3. väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat
 4. erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jälkitila sekä
 5. vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti

Muutokset hallintosääntöön

Hallintosääntöön ehdotetaan em. seikkojen johdosta lisättäväksi seuraava pykälä 152:

152 § Poikkeusolojen erityinen toimivalta

Poikkeusolojen erityinen toimivalta voidaan ottaa käyttöön, jos se valtioneuvoston valmiuslain mukaisesti toteamien poikkeusolojen tai meneillään olevan poikkeusoloihin rinnastuvan erityisen tilanteen vuoksi on välttämätöntä. Erityisen toimivallan käyttöönotosta päättää yhtymähallitus tai kiireellisessä tilanteessa kuntayhtymän johtaja itse. Tällöin voidaan menetellä seuraavasti:

 • yhtymähallitus voidaan kutsua koolle heti noudattamatta kuntayhtymän hallintosäännön 118 §:n mukaista määräaikaa kokouskutsun toimittamisesta
 • mikäli yhtymähallitus päätetään kutsua koolle edellä mainitulla tavalla, kokouksessa voidaan käsitellä ainoastaan sellaisia kiireellisiä asioita, joita ei voida käsitellä hallintosäännön 118 §:n mukaisen määräajan puitteissa.
 • mikäli yhtymähallitusta ei saada kutsuttua koolle edellä mainitulla tavalla heti, tai jos kyse on asiasta jossa on välttämätöntä tehdä päätös välittömästi, on kuntayhtymän johtajalla oikeus tehdä päätös asiassa, joka muutoin kuuluu yhtymähallituksen toimivaltaan.
 • kuntayhtymän johtajalla on lisäksi toimivalta päättää kaikista välttämättömistä kuntayhtymän palveluiden tilapäisistä muutoksista erityistilanteen tai poikkeusolojen niin vaatiessa.
 • kuntayhtymän johtajan tekemä, normaalioloissa yhtymähallituksen päätösvaltaan kuuluva asia tuodaan yhtymähallitukselle tiedoksi
 • myös erityisen toimivallan nojalla tehdyt päätökset on valmisteltava

Erityisen toimivallan käyttämisen lakkaamisesta päättää yhtymähallitus.  

Ehdotus

Esittelijä

 • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että valtuusto päättää

 • lisätä kuntayhtymän hallintosääntöön edellä esittelytekstissä selostetun pykälän 152
 • että muutos tulee voimaan välittömästi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kokouskäsittely

Arto Järvinen esitti Maiju Tapiolinnan kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun asiasta on äänestettävä. Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteluun äänestävät Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 13 Jaa-ääntä ja 7 Ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi yhtymähallituksen päättäneen jatkaa asian käsittelyä.

Äänestystulokset

 • Jaa 13 kpl 65%

  Eemeli Peltonen, Virpi Räty, Helinä Perttu, Pauliina Naala, Tapio Havula, Aki Korpela, Anna Helin, Arto Lindberg, Jussi Salonen, Lilja-Kukka Runolinna, Ruut Sjöblom, Kallepekka Toivonen, Annika Kokko

 • Ei 7 kpl 35%

  Paula Vilhunen, Erkki Laukkanen, Sirkka Rousu, Juha Virkki, Heta Ravolainen-Rinne, Arto Järvinen, Maiju Tapiolinna