Yhtymähallitus, kokous 11.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Henkilökohtaisen budjetin toimintamalli Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä

KEUDno-2019-895

Valmistelija

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi
  • Frank Ryhänen, Uudenmaan alueellisen valinnanvapauskokeilun projektipäällikkö, frank.ryhanen@keusote.fi

Perustelut

Tausta

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä on vuosina 2017-2019 hallinnoinut Uudenmaan alueellista valinnanvapauskokeilua, joka on ollut osa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa palvelusetelikokeilua. Kokeilussa on edistetty asiakaslähtöisyyttä kokeilemalla henkilökohtaisen budjetin kaltaista toimintamallia palvelusetelein toteutettuna. Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymässä kokeilu on ollut käynnissä kaikkien kuntien alueella kunnittain vaihtelevissa asiakasryhmissä. Kokeilussa mukana olleet asiakasryhmiä ovat olleet ikääntyneet kotihoidon asiakkaat, omaishoidon yli 50-vuotiaat asiakkaat, vammaispalveluiden henkilökohtaista apua saavat asiakkaat, päihde- ja mielenterveyspalveluita tarvitsevat nuoret asiakkaat ja asiakkaat, joilla on huollettavia sekä kotiapua saavat perheet. Asiakkaat ovat osallistuneet palvelutarpeen arvioon ja palveluntuottajan valintaan kuntayhtymän hyväksymistä palveluntuottajista. Kokeilussa asiakkaan henkilökohtaisen budjetin arvo on määrittynyt oman tuotannon kustannusten mukaisesti ja se on perustunut asiakkaan palvelutarpeeseen.

Henkilökohtaisen budjetin toimintamalli palveluseteleillä toteutettuna on edistänyt asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaiden osallisuutta lisäävää toimintatapaa kaikissa asiakasryhmissä. Asiakkaat ovat kaikissa asiakasryhmissä olleet tyytyväisiä mahdollisuuteen olla mukana omaa elämäänsä koskevassa palvelujen kokonaisuuden valinnassa tarpeidensa mukaisesti.

Kokeilun kokemusten mukaan palveluseteli ei kuitenkaan ole aina sopivin maksuinstrumentti asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden riittävään huomiointiin. Henkilökohtaisen budjetin toimintamalli toteutettuna palvelusetelillä tai maksusitoumuksella mahdollistaa asiakaslähtöisyyden toteutumisen, kun palveluita ja niiden sisältöä voidaan räätälöidä asiakaskohtaisesti. Vastaavia kokemuksia on saatu mm. Avain kansalaisuuteen - henkilökohtainen budjetointi-hankkeessa.

Uudenmaan alueellinen valinnanvapauskokeilu päättyy suunnitellusti asiakkuuksien osalta elokuun 2019 lopussa ja koko hankkeen osalta lokakuun 2019 lopussa. Hanketoimisto lopetetaan. Henkilökohtaisen budjetin kokeiluja on ollut käynnissä yhtäaikaisesti useilla eri alueilla ja  henkilökohtaisen budjetin toimintamallia ollaan ottamassa käyttöön eri puolilla Suomea. Henkilökohtaisen budjetin toimintamallia kannattaa kokeilun päättymisen jälkeen jatkaa ja kehittää edelleen myös Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä vaikuttavampien palveluiden ja asiakaslähtöisyyden edistämiseksi.

3.6.2019 julkaistussa hallitusohjelmassa linjataan, että yksityinen ja kolmas sektori toimivat julkisia palveluja täydentävien palvelujen tuottajina. Palvelusetelilainsäädäntöä tullaan ohjelman mukaan uudistamaan ja henkilökohtaisen budjetin käyttöönotosta tullaan tekemään linjauksia. Uudistuksien sisällöstä ei ole vielä tarkempaa tietoa.

Ehdotus

Kuntayhtymässä on suunniteltu uutta henkilökohtaisen budjetin toimintamallia palvelusetelikokeilun kokemusten pohjalta. Mallissa kuntayhtymän omaa palvelutuotantoa täydennetään yritysten ja kolmannen sektorin palveluilla. Malli lisäisi asiakkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa omiin palveluihinsa ja parantaisi palveluiden saatavuutta ja monipuolisuutta.

Henkilökohtaisen budjetin toimintamallilla voidaan vaikuttaa asiakkaiden osallisuuden ja asiakaslähtöisen toimintatavan lisääntymiseen. Toimintamallia kehittämällä saadaan myös lisätietoa henkilökohtaisen budjetin vaikuttavuudesta, kustannuksista ja asiakkaiden palvelutarpeesta. Omaishoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasryhmissä on jo kokemusta henkilökohtaisen budjetin kaltaisesta toimintamallista ja sen tarve on tullut esiin sekä työntekijöiden että asiakkaiden taholta. Myös vammaispalveluiden ja päihde- ja mielenterveyspalveluita tarvitsevien nuorten kokeilussa saadut kokemukset ovat positiivisia ja tukevat toimintamallin käyttöönottoa. Palvelujen asiakaslähtöisempi toteuttaminen edistää omaishoitajien jaksamista, lapsiperheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja vammaispalveluiden asiakkaiden itsemääräämisoikeutta. Päihde- ja/tai mielenterveyspalveluja tarvitsevien nuorten osalta HB-toimintamallilla voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeita paremmin vastaavia palveluja, mikä edistää nuoren sitoutumista ja toimii osana nuoren syrjäytymisen ehkäisyä.

Henkilökohtaista budjettia esitetään otettavaksi käyttöön määritellyissä asiakasryhmissä palvelusetelikokeilun päätyttyä alkaen 1.9.2019. Henkilökohtainen budjetti toteutetaan kuntayhtymässä jatkossa palvelusetelillä tai maksusitoumuksella. Henkilökohtaisen budjetin arvo määritellään kuntayhtymän oman palvelutoiminnan kustannusten mukaisesti ja tarvelähtöisesti. Asiakasmaksut ja omavastuut määräytyvät kuntayhtymän nykyisten menettelyiden mukaisesti. Henkilökohtainen budjetti on lähtökohtaisesti kustannusneutraali.
 
Henkilökohtaisen budjetin perustana toimii edelleen asiakasohjaajan ja asiakkaan yhteistyössä tekemä palvelutarpeen arvio ja palvelusuunnitelma sekä asiakasohjaajan tekemä palvelupäätös. Asiakasohjaaja varmistaa, että asiakkaalle muodostettu palvelukokonaisuus on asiakkaan tarpeen ja edun mukainen. Henkilökohtaisen budjetin lähtökohtana on asiakkaan aktiivinen osallistuminen oman elämäntilanteensa kartoittamiseen sekä tarpeenmukaisten palveluiden sisällön suunnitteluun ja käyttöön.

Henkilökohtaisen budjetin asiakasryhmiksi ehdotetaan alkuvaiheessa omaishoidon-, nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluiden, vammaispalvelujen sekä lapsiperheiden kotipalvelun asiakkaita. Palveluntuottajat, jotka aikovat tuottaa asiakkaille henkilökohtaisen budjetin palveluita, ilmoittautuvat kuntayhtymään palveluntuottajiksi.


Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön 10 §:n mukaan kuntayhtymän valtuusto päättää merkittävistä ja taloudellisesti laajakantoisistatoiminnan järjestämisen periaatteista.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että 

  • Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä ottaa käyttöön henkilökohtaisen budjetin toimintamallin 1.9.2019 alkaen, ja että
  • kuntayhtymän johtaja valtuutetaan tekemään toimintamalliin tarvittavat kehittämistoimenpiteet.
     

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Palvelujohtajat ja palveluohjauksen päällikkö