Henkilöstöjaosto, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Palkitsemisen kokonaisuus ja palkkausjärjestelmien valmistelun tilannekatsaus

KEUDno-2019-1398

Valmistelija

  • Virpi Kolehmainen, palvelussuhdepäällikkö, virpi.kolehmainen@keusote.fi

Perustelut

Kunnallinen yleinen virkaehtosopimus KVTES määrittele palkkausluvun 6 § palkkausjärjestelmistä seuraavaa:

Työnantajan muutostilanteissa uudelle työnantajalle kehitetään oma palkkausjärjestelmä, jolla korvataan entiset palkkausjärjestelmät. Uusi palkkausjärjestelmä voi olla jo käytössä ollut palkkausjärjestelmä. Entisten palkkausjärjestelmien mukaiset palkat yhteensovitetaan mahdollisuuksien mukaan valitun uuden palkkausjärjestelmän mukaisiin palkkoihin.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä aloitettiin tammikuussa 2019 lääkärisopimuksen (LS) mukaisen terveyskeskuslääkärien palkkausjärjestelmän valmistelu yhteistoiminnassa JUKO ry:n henkilöstön edustajien kanssa. Työryhmässä päätettiin lääkärisopimuksen 0,7 % järjestelyerän 2019 kohdentamisesta uuteen palkkausjärjestelmään.

Lisäksi elokuussa 2019 aloitettiin KVTES:in piiriin kuuluvan henkilöstön palkkausjärjestelmän valmistelu yhteistoiminnassa henkilöstöjärjestöjen kanssa. Tavoitteena on, että palkkausjärjestelmä voidaan ottaa käyttöön heti alkuvuodesta 2020. Palkkausjärjestelmien valmistelun lisäksi on aloitettu koko kuntayhtymän palkitsemisjärjestelmien kehittämistyö. Palkitsemisjärjestelmä koostuu mm. palkkausjärjestelmistä, henkilökohtaisen lisän määräytymisen perusteista, rekrytointilisän käytön periaatteista, palvelusvuosista palkitsemisesta sekä muusta henkilöstön palkitsemisesta. Aikataulu palkitsemisjärjestelmän kokonaisuuden valmistelusta on liitteenä.

 

Terveyskeskuslääkäreiden palkkausjärjestelmä

Yhtymähallitus päätti 21.5.2019 § 71 Terveyskeskuslääkäreiden palkkausjärjestelmästä, että

  • palkkaportaisiin ja työaikaan perustuvaa terveyskeskuslääkäreiden palkkausjärjestelmän valmistelua jatketaan 
  • väestövastuujärjestelmästä luovutaan vaiheittain siten, että terveyskeskuslääkärit rekrytoidaan työaikaperusteiseen järjestelmään ja väestövastuujärjestelmän piirissä oleville lääkäreille tarjotaan mahdollisuutta siirtyä vapaaehtoisesti em. järjestelmään.

Nykyinen lääkäreiden valtakunnallinen virkaehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Uuden lääkärien virkaehtosopimuksen myötä päättyy oma-/väestövastuulääkäreitä koskevat määräykset ja 1.4.2020 kaikilla lääkäreillä on työaika ja heihin sovelletaan samoja virkaehtosopimuksen määräyksiä.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä Järvenpää kaupunki sekä Tuusulan, Mäntsälän, Pornaisten kunnat ovat jo aiemmin luopuneet omalääkäri-/väestövastuujärjestelmästä. Hyvinkäällä puolet lääkäreistä on edelleen väestövastuujärjestelmän piirissä. Uudet terveyskeskuslääkärit on otettu työaikaperusteiseen palkkausjärjestelmään. Nurmijärvellä lääkärit ovat väestövastuujärjestelmän piirissä. Hyvinkään kaupunki ja Nurmijärven kunta eivät siis ole tehneet ennen liikkeenluovutusta päätöstä väestövastuujärjestelmästä luopumisesta.

Yhtymähallituksen päätös 21.5.2019 § 71 tarkoittaa, että oma-/väestövastuulääkärijärjestelmästä luovutaan koko kuntayhtymän alueella, myös Hyvinkäällä ja Nurmijärvellä kokonaisuudessaan ja siirrytään työaikaperusteiseen palkkausjärjestelmään. Oma-/väestövastuulääkärijärjestelmästä siirtyminen työaikaperusteiseen palkkausjärjestelmään tarkoittaa palkkakustannusten nousua, koska palkkarakenne muuttuu ja palkkaus perustuu työnvaativuuden arviointiin. Tällä hetkellä oma-/vastuulääkärijärjestelmän palkkataso on alle markkinapalkkatason.

Tehtävä muutos on välttämätön myös palvelujen tuottamisen näkökulmasta. Vastaanottotoiminnan lääkäripalvelujen kehittämisen, toiminnan säästötavoitteiden saavuttamisen, potilasvirtojen ohjaamisen ja vastaanottoaikojen saatavuuden vuoksi. Nykyinen hybridimalli (osa lääkäreistä työaikajärjestelmän piirissä, osa oma-/väestövastuulääkärijärjestelmässä) ei tue edellä mainittua kehittämistä.

Uudesta terveyskeskuslääkärien pakkausjärjestelmästä solmitaan paikallinen virkaehtosopimus. Hallintosäännön 32 § mukaan kuntayhtymän johtaja päättää virka- ja työehtosopimuksiin sekä työ- ja viranhaltijalainsäädäntöön perustuvista paikallisista sopimuksista. Paikallinen virkaehtosopimus terveyskeskuslääkärien palkkausjärjestelmästä otetaan käyttöön vaiheittain 1.10.2019 lähtien. Kustannusvaikutukset palkkausjärjestelmän käyttöönotosta ovat yhteensä noin 59 800 € (ilman sivukuluja) kuukaudessa. Laskenta perustuu elokuun 2019 palkkatietoihin. Nyt päätöksentekoon tuodaan oma-/väestövastuulääkärien siirtymisestä työaikaperusteiseen palkkausjärjestelmään aiheutuvien kustannusten Hyvinkään ja Nurmijärven lääkärien osalta (noin 38 700 € / kk, ilman sivukuluja) irrottaminen muusta lääkärien palkkaharmonisoinnin kustannuksista. Näiden kustannusten tarkastelu erillisenä on perusteltua, koska talousarviovalmistelun 2020 yhteydessä valmisteltu kaikkien palkkojen kokonaisvaltainen harmonisointisuunnitelma kuntayhtymässä perustuu tehtäväkohtaisten palkkojen erojen kaventamiseen vuosien 2020 -2022 (Kvtes) aikana ja suunniteltu väestövastuulääkärijärjestelmästä luopuminen vie kolmasosan palkkojen harmonisointiin suunnitellusta määrärahavarauksesta. Lisäksi väestövastuumuutoksen kustannukset kohdistuisivat valtakunnallisten virkaehtosopimusten muutosten myötä saatujen ennakkotietojen mukaan vuoteen 2020 ja muusta aikataulusta tämän osalta kuntayhtymä ei voisi itse päättää.  Muutoin kuntayhtymän terveyskeskuslääkärien palkat harmonisoidaan uuteen palkkausjärjestelmään vuosien 2019-2021 aikana erillisen suunnitelman mukaisesti.

Palvelussuhdepäällikkö Virpi Kolehmainen esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Henkilöstöjaosto päättää esittää yhtymähallitukselle, että hallitus päättää, että

  • oma-/väestövastuulääkärien palkkausjärjestelmän kustannusten muutos työaikaperusteiseen palkkausjärjestelmään Hyvinkään ja Nurmijärven lääkärien osalta on erillinen kustannus palkkaharmonisointikustannuksesta.

Lisäksi henkilöstöjaosto päättää merkitä tiedoksi palkitsemisjärjestelmän kehittämistyön.

Päätös

Hyväksyttiin.