Henkilöstöjaosto, kokous 21.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Yhteisöohjautuvuudella työhyvinvointia ja aktiivista tukea

KEUDno-2019-1898

Valmistelija

  • Ritva Hyvärinen, työhyvinvointipäällikkö, ritva.hyvarinen@keusote.fi

Perustelut

Hyvinvoiva henkilöstö on työpaikan tärkein voimavara. Työkykyinen työntekijä vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen. Laadukas työkykyjohtaminen pitää työkyvyttömyysriskin ja työkyvyttömyyskustannukset hallinnassa ja lisää työssäolopäivien määrää. Tutkimusten mukaan työhyvinvoinnilla on merkittävä myönteinen yhteys organisaation tulosmittareihin kuten tuottavuuteen, voittoon, asiakastyytyväisyyteen, työntekijöiden vähäisempään vaihtuvuuteen, sairauspoissaoloihin ja tapaturmiin.  Työhyvinvointi on osa kestävää taloutta.

Työntekijän työn tuloksellisuuteen ja työkykyyn vaikuttavat monet eri asiat kuten työyhteisön tai työntekijän työmotivaatio, johtaminen, työyhteisön työskentelyolosuhteet, muutokset työntekijän yksityiselämässä, terveydentilassa tai ammatillisessa osaamisessa. Aktiivisen välittämisen toimintatapa on osa normaalia esimiehen työhyvinvointi- ja työkykyjohtamista. Työhyvinvointi- ja työkykyjohtaminen on myös koko henkilöstön asia, jokainen on vastuussa omasta ja työyhteisön työhyvinvoinnista.

Työn sisällöt muuttuvat, samoin kuin työn tekemisen tavat ja paikat. Myös perinteinen työnantaja- työntekijä -suhde on muutoksessa. Työtehtävät muuttuvat itsenäisemmiksi. Jotta pystymme vastaamaan muuttuvan työelämän haasteisiin ja hyödyntämään mahdollisuudet, meidän on kasvatettava tarvittavia työelämävalmiuksia. Tämä ei tarkoita vain digiosaamista ja teknologioiden tuntemusta, vaan myös inhimillisen, yhteisöllisen ja organisaatioiden toiminnan kehittämistä. Tutkimusten mukaan se, mihin kiinnitämme huomiota, myös vahvistuu. Kehittämistyössä paras tulos saadaan, kun keskitytään vahvistamaan ensisijaisesti niitä asioita, jotka ovat hyvin. Myös työelämässä huomio kannattaa kohdistaa ihmisten ja työyhteisöjen voimavarojen vahvistamiseen, ei vain korjattaviin asioihin, vaikka sitäkin tarvitaan.

Keski – Uudenmaan sote kuntayhtymän strategian painopistealueet vuosille 2020 – 2025 ovat Jokainen on tärkeä, Elinvoimainen uudistumien, Voittava joukkue ja Haluttu kumppani. Toimintaperiaatteitamme ovat Ihmisen silmin – Ihmisen kanssa – Ihmiselle. Tämä Yhteisöohjautuvuudella työhyvinvointia ja aktiivista tukea -toimintamalli on tarkoitettu esimiehille ja työntekijöille avuksi ylläpitämään työkykyä sekä tunnistamaan mahdollisimman varhain työkykyä heikentäviä tekijöitä ja sitä kautta omalta osaltaan varmistamaan strategian toteutumista.

Yhteisöohjautuvuudella työhyvinvointia ja aktiivista tukea - toimintamallia valmistelee työryhmä ja tavoitteena on, että se on valmis vuoden 2019 loppuun mennessä.

Työhyvinvointipäällikkö Ritva Hyvärinen esittelee toimintamallin luonnoksen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Henkilöstöjaosto päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.