Henkilöstöjaosto, kokous 21.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Sairausturvavakuutus

KEUDno-2019-1900

Valmistelija

  • Matleena Ylitalo, Erityisasiantuntija, matleena.ylitalo@keusote.fi

Perustelut

Kuntayhtymän vakuutukset on hankittu If – vakuutusyhtiöltä. Vakuutukset kilpailutettiin 2019 ja hankintapäätös vakuutuspalvelujen tuottajasta on valmisteilla. Vakuutusten kokonaisuuteen on kuulunut vuodesta 2017 lähtien If vakuutuksen Terveys-Plus - vakuutus lakisääteistä työtapaturmavakuutusta täydentämään. Terveys-Plus- vakuutus kattoi vuonna 2017 koko kuntayhtymän henkilöstön. Tällöin vakuutusturva ei ole ollut työntekijälle luontaisetu, eikä siitä näin ollen työntekijän ole tarvinnut erikseen maksaa veroa.

Vuoden 2018 osalta sairausturvavakuutus rajattiin kuntayhtymän johtajan päätöksellä koskemaan johtoryhmän jäseniä. Terveys-Plus vakuutuksen on ottanut seitsemän (7) johtoryhmän 12:sta jäsenestä. Vuoden 2018 osalta vakuutus on ollut luontaisetu johtoryhmän jäsenille, koska vakuutusturva ei ole koskenut enää koko henkilöstöä. Vakuutuksen verotusarvo viranhaltijalle / työntekijälle on n. 70 euroa kuukaudessa ja 850 euroa vuodessa.  Vakuutus on ollut viranhaltijoilla osa kokonaispalkkaa, eikä kenenkään kuukausiansio ole vakuutuksen vuoksi noussut. Kuntayhtymälle vakuutuksen vuosimaksu on n. 6600 euroa.

Kuntayhtymässä johtavia viranhaltijoita ovat tulosalueen päälliköt ja johtoryhmän johtajat.  Näitä johtajia ovat kuntayhtymän johtaja, palvelujohtajat, talous- ja hallintojohtaja, tietohallintojohtaja, henkilöstöjohtaja ja integraatiojohtajat.

Johtavia viranhaltijoita, koskee KVTES:n työaikaluvun § 21 säännökset työaikakorvauksista. Tämä tarkoittaa, että lisä-, yli-, ilta-, yö-, vuoro-, lauantai- ja sunnuntaityön sekä varallaolon korvaamista koskevia KVTES -sopimuksen määräyksiä ei sovelleta viranhaltijaan, määräys koskee siis työaikakorvausten ulkopuolelle jäämistä. KVTES:n § 21 2 mom. mukaan kuntayhtymän johtavat viranhaltijat kuuluvat tämän määräyksen piiriin. Johtavassa asemassa olevan viranhaltijan tehtävien luonne on sellainen, ettei työajan käyttöä yleensä voida valvoa tai työajan käytön tarkka valvonta ei ole tarkoituksenmukaista. Johtavilta viranhaltijoilta voidaan siis edellyttää työn joustavaa tekemistä ajasta ja paikasta riippumatta. KVTES:n määräyksen mukaan kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin harkittuaan korvata työajan käytöstä kohtuulliseksi katsomansa osan.  Tähän perustuen henkilöstöjohtajan maaliskuussa 2019 antaman ohjeen mukaan tulosalueen päälliköillä on mahdollisuus seurata työaikansa kertymää ja tasoittaa työaikaansa puolivuosittain palvelujohtajan kanssa sopimallaan tavalla.

Johtajien työajan käyttöä ohjaa kyky johtaa omaa ajankäyttöä tavoitteiden toteutumisen suuntaisesti. Johtoryhmä ei käytä työajan koneellista seurantajärjestelmää. Kuntayhtymän johtajien kokonaispalkka kattaa työajan joustavan käytön, eikä työaikaa ja sen pituutta seurata. Johtajien työssä korostuu ajasta ja paikasta riippumaton työajan käyttö ja tavoitettavuus. Näin osaltaan halutaan taata kuntayhtymän toiminnan häiriötön jatkuvuus.

Lakisääteinen työtapaturmavakuutus kattaa työaikana sattuneet työtapaturmat ja ammattitaudit. Terveys-Plus-vakuutus antaa lisäturvaa sairastumisen ja tapaturmien varalle sekä työ- että vapaa-ajalla. Kuntayhtymän terveys-Plus-vakuutuksen turvan avulla on osaltaan haluttu turvata kuntayhtymän toiminnan jatkuvuus häiriöttä. Oikea-aikainen hoito nopeuttaa viranhaltijan tervehtymistä ja työhön paluuta. Nopea työhön paluu on sekä työnantajan että viranhaltijan etu.

Lain kunnallisesta viranhaltijasta luvussa 3 § 12 säädetään viranhaltijoiden tasapuolisesta kohtelusta ja syrjintäkiellosta. Sen mukaan työnantajan on kohdeltava viranhaltijoita tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole viranhaltijoiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua. Yhdenvertaisuudesta ja syrjinnän kiellosta säädetään yhdenvertaisuuslaissa, sen luvussa 3 § 12 on peruste erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteista työssä ja työhön otettaessa. Määräyksen mukaan erilainen kohtelu työsuhteessa ja julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa sekä työharjoittelussa ja muussa vastaavassa toiminnassa samoin kuin työhön tai palvelukseen otettaessa on oikeutettua, jos kohtelu perustuu työtehtävien laatua ja niiden suorittamista koskeviin todellisiin ja ratkaiseviin vaatimuksiin ja kohtelu on oikeasuhtaista oikeutettuun tavoitteeseen pääsemiseksi. Näiden lain kohtien mukaisesti kuntayhtymän johtajat ovat johtavina viranhaltijoina vastuiden, vaatimusten ja valtuuksien vuoksi erilaisessa asemassa kuin muu kuntayhtymän henkilöstö.

Hallintosäännön § 7 mukaan henkilöstöjaosto kehittää ja koordinoi kuntayhtymän henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaa. Sairausturvavakuutuksen lisäturvan hankkiminen luontaisetuna kuntayhtymän johtajille on osa työnantajapolitiikkaa ja näin ollen henkilöstöjaosto linjaa sairausturvavakuutuksen jatkumisen vakuutuskaudelta 2020 eteenpäin. Päätöksen asiasta henkilöstöjaoston esityksestä tekee kuntayhtymän hallitus perustuen hallintosäännön § 31. Sairausturvavakuutuksen ehdotetaan hankittavan luontaisetuna osana kokonaispalkkaa kuntayhtymän johtajille osana solmittavaa vakuutussopimuksen kokonaisuutta sopimuskaudelle, joka alkaa 1.1.2020. Vakuutuksen ottaminen olisi viranhaltijalle vapaaehtoista.

Taustamateriaalina nykyinen vakuutusasiakirja ja vakuutuksen ehdot 1.1.2020-31.12.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Kolehmainen, palvelussuhdepäällikkö, virpi.kolehmainen@keusote.fi

Henkilöstöjaosto päättää esittää kuntayhtymän hallitukselle, että hallitus päättää sairausturvavakuutuksen ottamisesta vakuutusten sopimuskaudelle, joka alkaa 1.1.2020 kuntayhtymän johtajille seuraavin edellytyksin

  • sairausturvavakuutus on luontaisetu
  • luontaisetu sisältyy kokonaispalkkaan (palkka ei korotu luontaisedun arvon määrällä)
  • vakuutus on vapaaehtoinen

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Ennen käsittelyä henkilöstöjohtaja Päivi Autere poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyyn.

Tiedoksi

Asianosaiset